در سال ۱۳۹۰ هنوز ساختارهای مخابراتی در حوزه تلفن همراه هنوز تکمیل نگردیده بود لذا سارقین زیادی دست به دزدیدن گوشی‌های تلفت همراه می‌کردند. دادسرای شهید کامیاب مشهد طرح ابتدایی ثبت‌نام سرقت گوشی‌همراه را تحت عنوان بزه‌دیدگان اجرا نمود…

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید