ماهنامه بارثاوا تنها ماهنامه فرهنگ و هنر شهر مشهد است که در سال ١٣٩۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته است. محدوده جغرافیایی این مجله خراسان (شمالی،رضوی،جنوبی) است و در گروه نشریات تخصصی با موضوع تئاتر و سینما قرار می گیرد.
سرویس تاتر، سینما، ادبیات، موسیقی و میراث فرهنگی و گردشگری ۵ سرویسی است که در هر شماره به صورت ثابت وجود دارد. هرچند پرونده هایی با موضوعات دیگر فرهنگی هم مورد توجه این ماهنامه است.
تاتر، سینما و ادبیات سه بخش اصلی مجله است که معمولا در هر شماره به صورت تخصصی و پژوهش محور به شکل پرونده ارایه می شود.
نگاه بارثاوا به مسایل فرهنگی بیشتر نگاهی بومی است، هرچند به مسایل فرهنگی بین المللی و ملی هم نگاه می کند.
شعار این ماهنامه؛ بارثاوا، فصلی نو در هنر و ادبیات است که سعی شده این نو بودن در رویکرد مجله به مسایل قابل مشاهده باشد.
بارثاوا زیر نظر شورای سیاست گذاری و به صاحب امتیاز و مدیرمسئولی علی رزاقی بهار مدیریت می شود.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید